Znajdź produkt

Rodzaj filtra:
Klasa filtracji:
Rozmiar [mm]:
szer. x wys. x głęb.Gwarancja

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI – FILTRY POWIETRZA

 
 1. Filtryonline.pl zwany dalej Dostawcą udziela Odbiorcy gwarancji sprawnego działania produktu dostarczonego przez Dostawcę, zwanej dalej Gwarancją na okres 6 miesięcy licząc od dnia, w którym produkt został wydany Odbiorcy.
 2. W ramach Gwarancji Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych produktu lub do dostarczenia produktu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w terminie określonym w punkcie 1, przy czym wybór uprawnienia w tym zakresie przysługiwać będzie Dostawcy.
 3. Gwarancja dotyczy jedynie wad tkwiących w produkcie wynikających z wadliwej konstrukcji, zastosowania niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania , o ile wady te zawinione są przez Dostawcę.
 4. Usunięcie uznanych wad produktu lub dostarczenie produktu wolnego od wad w ramach Gwarancji nastąpi w ciągu 30 dni, licząc od dnia pisemnego zawiadomienia Dostawcy przez Odbiorcę o wystąpieniu wad produktu.
 5. Własność wadliwego produktu – po jego wymianie – przysługuje Dostawcy.
 6. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego – pod rygorem nieważności – zawiadomienia Dostawcy o zaistniałych w okresie gwarancji wadach w terminie 3 dni, licząc od dnia ich ujawnienia lub dostawy produktu. Przekroczenie tego terminu zwalniać będzie Dostawcę z obowiązków gwarancyjnych.
 7. Warunkiem wykonania przez Dostawcę obowiązków wynikających z Gwarancji jest przedstawienie przez Odbiorcę dokumentu potwierdzającego zakup produktu przez Odbiorcę u Dostawcy.
 8. Jeżeli w następstwie wykonania przez Dostawcę obowiązków wynikających z Gwarancji Odbiorca otrzymał zamiast produktu wadliwego produkt wolny od wad lub też zostały dokonane istotne naprawy produktu objętego Gwarancją, przewidziany w punkcie 1 okres obowiązywania Gwarancji nie ulega zmianie.
 9. Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń produktu spowodowanych niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem z produktu, co dotyczy również jego instalacji, konserwacji oraz sposobu przechowywania;
  • uszkodzeń produktu spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
  • uszkodzeń produktu spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi instalacją, w tym instalacją dokonaną nie przez Dostawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela obsługi;
  • uszkodzeń produktu spowodowanych korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
  • uszkodzeń produktu spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych przez osoby inne niż Dostawca lub jego upoważniony przedstawiciel obsługi;
  • uszkodzeń produktu spowodowanych przez czynniki zewnętrzne;
 10. Dostawca udziela Gwarancji, o której mowa w punkcie 1, pod warunkiem zapłacenia Dostawcy przez Odbiorcę całej należności za produkt w terminie określonym w dokumencie sprzedaży. 
 11. W przypadku nieuzasadnionego żądania Odbiorcy dokonania przez Dostawcę naprawy lub wymiany produktu, Odbiorca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą produktu. Za nieuzasadnione żądanie naprawy lub wymiany produktu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności nieobjętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy lub wymiany produktu pomimo utraty uprawnień z Gwarancji. 
 12. Produkty sprzedawane, lecz nie produkowane przez Dostawcę, objęte są gwarancją w zakresie w jakim producent udzielił na nie gwarancji Dostawcy lub bezpośrednio Odbiorcy.